Via Pálffy - Atrakcia 14

14 Bývalý kaštieľ v Kráľovej pri Senci, v súčasnosti iba kostol sv. Jána Krstiteľa

Z kaštieľa ostala len kaplnka

Kostol sv. Jána Krstiteľa bol pôvodne kaplnkou Pálffyovcov a v rámci kaštieľa tvoril jeho južné krídlo. Kaplnku začali stavať v roku 1736 a slávnostne vysvätená bola dňa 30. novembra 1738 zástupcom ostrihomského arcibiskupa, biskupom Františkom Klobušickým. Práce v interiéri barokového kostola realizovala sochárska dielňa Ľudovíta Godeho a Rafaela Donnera. V lodi kostola možno na pilastroch vidieť dva basreliéfy, znázorňujúce grófa Jána Pálffyho. Jeden je zhotovený v roku 1738 sochárom R. Donnerom a druhý neznámym sochárom v roku 1852. Zábradlie oddeľujúce sanktuárium od lode zhotovila v roku 1891 firma umeleckého zámočníctva Ľudovíta Mártona v Bratislave. Kaplnka slúžila ako rodinná kaplnka Pálffyovcov a pre občanov Kráľovej začala slúžiť až od roku 1931. Dňa 1. februára 1948 bola v Kráľovej pri Senci zriadená samostatná fara s farským kostolom sv. Jána Krstiteľa. Prvým kňazom novovzniknutej fary sa stal páter Henrik Raček. Od roku 1976 pôsobí ako správca farnosti a kňaz, františkán a básnik Svetloslav Veigl, ktorý sa v tomto roku dožíva úctyhodnej deväťdesiatky. Rímskokatolícky kostol v Kráľovej pri Senci je národnou kultúrnou pamiatkou.

www.vcelarskapaseka.sk

 

Viac informácií:

Turistická informačná kancelária Senec
Námestie 1. mája č. 4, 903 01 Senec
Kontakt: +421 2 4592 8224, scr@slnecnejazerasenec.sk, www.slnecnejazerasenec.sk